Barion Pixel

GDPR

GDPR

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Órarendi órán és egyéb programon, tanfolyamon való részvétel

Hírlevél 

Adatkezelő és üzemeltető:
Szervezet neve: Lightmotiv Studio Kft.
Székhely, postacím: 1094 Budapest, Tompa u. 19. al.
Adószám: 27103405-1-43
Honlap: www.lightmotiv.hu
Képviselő: Ziegler Stefan
E-mail: lightmotivcenter@gmail.com
Tel.: +36 20 366 6382

A 1094 Budapest, Páva u. 16.  szám alatti „Lightmotiv Jógastúdió”  üzemeltetője:
Szervezet neve: Lightmotiv Studio Kft.
Székhely, postacím: 1094 Budapest, Tompa u. 19. al.
Adószám: 27103405-1-43
Honlap: www.lightmotiv.hu
Képviselő: Ziegler Stefan
E-mail: lightmotivcenter@gmail.com
Tel.: +36 20 366 6382 
Az adatkezelő a továbbiakban: „Adatkezelő”.

Az Ön személyes adatainak kezelése szempontjából az Adatkezelő felelős az Ön személyes adatainak jogszerű kezeléséért. Kapcsolattartás a Lightomotiv Jógastúdióval: a fenti elérhetőségeken. 

Az adatkezelés bemutatása:

A jelen adatvédelmi tájékoztatónak (továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) az a célja, hogy a felvett személyes adatok kezelésével kapcsolatban tájékoztassa Önt, mint érintettet, adatvédelmi jogi szempontból minden jelentős részletről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: „Infotv.”) megfelelően.

 Az adatok megadásával Ön szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, pontosak és teljesek.

Ha Ön ehhez hozzájárul, bizonyos személyes adatait azért kezeli az Adatkezelő, hogy reklám-hírleveleit eljuttathassa Önhöz.

Az óralátogatásokról, képzésekről, tanfolyamokról, jógatáborokról a www.lightmotiv.hu weboldalon (továbbiakban: „Honlap”) tájékozódhat.

A személyes adatok rögzítése papír alapon vagy online történik, egy erre rendszeresített regisztrációs lap kitöltésével.

A továbbiakban az órarendi órán résztvevőt, jóga tanfolyamra, képzésre, jógatáborra jelentkezőt, valamint hírlevélre feliratkozót egységesen „Érintett”-nek nevezzük.

Amennyiben Ön a Honlapon meghirdetett órarendi órán kíván részt venni, jóga tanfolyamra, képzésre, jógatáborra kíván jelentkezni, a regisztráció során az Adatkezelő személyes adatokat vesz fel Öntől az órarendi órán részvétel, a jóga tanfolyam, képzés, jógatábor megszervezése érdekében.

Az órarendi órákról, képzésekről, tanfolyamokról, jógatáborokról a honlapon tájékozódhat.

Tájékoztatjuk, hogy az órarendi órákon való részvétel feltétele: regisztrációs nyilatkozat kitöltése, a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával kifizetett bérlet vagy órajegy.

Kérjük, hogy a mindenkori  árakról és bérletkonstrukciókról személyesen vagy a Honlapon tájékozódjon. 


Milyen személyes adatok kerülnek rögzítésre:

Az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszi fel az Adatkezelő:

 • név (az Ön azonosítása céljából);

 • e-mail cím (az Ön azonosítása céljából; valamint információ átadás , tájékoztatás céljából)

 • telefonszám (SOS információ átadás céljából)

 A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

A jóga tanfolyamokra, képzésekre, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során az alábbi adatokat veszi fel az Adatkezelő:

 • név (az Ön azonosítása céljából);

 • lakóhely (a jelentkezéssel kapcsolatos dokumentumok, számla megküldése céljából);

 • telefonszám (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);

 • e-mail cím (a jelentkezéssel kapcsolatos információkról tájékoztatás céljából);

 • számlázási cím (számla kiállítása céljából).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

Ha az Érintett hozzájárul a marketing célú adatkezeléshez a reklám-hírlevelekre történő feliratkozással, az alábbi adatokat kezeli az Adatkezelő:

 • név (az Ön azonosítása, megszólítása céljából); 

 • e-mail cím (a hírlevél elküldése céljából).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.


Milyen célból gyűjti a személyes adatokat az Adatkezelő:

Az Adatkezelő az órarendi órák szervezése, lebonyolítása, valamint a jóga tanfolyamok, képzések, táborok szervezése érdekében rögzíti az Érintett személyes adatait.

Az első órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció célja, hogy Ön az esetleges órarendi változásokról hosszú- (hónap, hét) , és középtávon (1-2 nap) e-mailben értesíthessük, valamint a 24 órán belüli változásokról akár telefonon is értesíthessük.  

A jóga tanfolyamokra, képzésekre, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során a személyes adatok rögzítése azt a célt szolgálja, hogy a jelentkezés az Érintetthez köthető legyen. Ez a személyhez kötöttség teszi lehetővé az Adatkezelő számára, hogy értesítést küldjön az Érintett számára a jelentkezését érintő tudnivalókról, fontos információkról.

Ha az Érintett a marketing célú adatkezeléshez hozzájárul azzal, hogy feliratkozik az Adatkezelő reklám-hírlevelére, a személyes adatok kezelésének célja az Érintett időszakos tájékoztatása a programokkal kapcsolatos leghasznosabb információkról.

 

Cookie(k), sütik kezelése

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

 2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 3. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a bevásárló lista nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

4.  Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.  A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1094 Budapest, Tompa u. 19. al címen

 • e-mail útján a lightmotivcenter@gmail.com e-mail címen,

 • telefonon a +36 20 366 6382  számon. 

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez a reklám-hírlevélre, a papír alapú regisztráció során vagy elektronikus feliratkozás során, a feliratkozás megerősítéséhez szükséges jelölés (hozzájárulás megadása az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint) bejelölésével, vagy kipipálásával vagy aláírással történik.

 

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok rögzítése regisztráció során történik.

Az Adatkezelő az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció során megadott adatokat addig kezeli, amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. A Ptk. szerinti általános elévülési idő 5 év, ez azonban a különböző esetekben eltérő időtartam is lehet.

Az Ön személyes adatait a jóga tanfolyamok, képzések, táborok szervezése céljából az Adatkezelő, a szerződésben megjelölésre kerülő feltételek szerint és időtartamban fogja kezelni. 

Amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, az Adatkezelő az Ön által jelentkezése során megadott személyes adatait törli. Az Adatkezelő törli az Ön személyes adatait akkor is, ha Ön a jelentkezést követően a jelentkezést visszavonja, illetve az adatainak törlését kéri.

Ha az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait reklám-hírlevelek küldése céljából kezelje, az Érintett személyes adatait addig kezeli az Adatkezelő, amíg az Érintett a reklám-hírlevélről le nem iratkozik vagy egyébként a személyes adatai törlését, illetve korlátozását nem kéri, vagy azt nem tiltja meg számunkra.


Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő által az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztráció során, a jóga tanfolyamokra, képzésekre, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során rögzített adatokat az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó székhelyén kezeljük.

A reklám-hírlevélre történő feliratkozás során rögzített személyes adatokat az Adatkezelő rögzíti, amely adatok alapján az Adatkezelő a hírleveleket az Ön részére megküldi.

Az Adatkezelő által reklám-hírlevelek küldése céljából rögzített adatokat az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozók székhelyén kezeljük.

Az Adatkezelő által rögzített személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az általuk megbízott adatfeldolgozók azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges. A személyes adatokat az Adatkezelő és az általuk megbízott adatfeldolgozók bizalmas információként kezelik, azokat nem hozzák nyilvánosságra és nem adnak hozzáférést harmadik személynek vagy az Adatkezelő és az adatfeldolgozók olyan munkatársának, aki nem az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztrációval, a jóga tanfolyamokra, képzésekre, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztrációval, ezek szervezésével, ill. reklám-hírlevelek küldésével foglalkozik.

A rögzített személyes adatokat csak bizonyos személyek számára hozzáférhetően tároljuk. Az adatbázis kizárólag az arra jogosult munkavállalók által hozzáférhetőek. 

A papír alapon rögzített személyes adatokat az Adatkezelő munkavállalói viszik fel az online regisztrációs rendszerbe, míg az online regisztráció során rögzített személyes adatokat nem nyilvános kommunikációs hálózaton tárolják. 

Az Adatkezelő a papír alapon rögzített személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságosan tárolják és azokhoz csak az Adatkezelő és az Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek munkavégzése miatt feltétlenül szükséges.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a tárolt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az adatok statisztikai célra, illetve az Adatkezelő adatszolgáltatási, továbbá jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók és személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

 

Adatfeldolgozók:

Az Adatkezelő az alábbi jogi személyeket mint adatfeldolgozókat bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:
A Lightmotiv Jógastudio felel Ön felé az adatkezelésért. 

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:
A Lightmotiv Jógastúdió a Motibro Kft. (a továbbiakban „Motibro”) adatfeldolgozó elektronikus rendszerén keresztül tartja nyilván az óralátogatásokat, valamint a bérletek érvényességét és a bérletalkalmakat. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint a munkatársaik csak a munkájukhoz szükséges mértékben. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Motibro Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 4482 Kótaj, Kert utca 1.

Cégjegyzékszám: 15-09-084077, Adószám: 25852419-1-15)
Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@motibro.com

A Motibro Kft adatkezelési szabályzata az alábbi linken található: https://get.motibro.com/adatkezelesi-tajekoztato/

További Adatfeldolgozók:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Y'SOLUTIONS PRG Kft.

Ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés
Az adatfeldolgozó székhelye: 2463 Tordas, Szabadság utca 2. B. ép.

Adószám: 13821191-2-07
Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@ysolutions.hu

A fenti adatfeldolgozók nem kezelik az adatokat saját nevükben, ezért adatfeldolgozónak minősülnek. 

 

Google Adwords konverziókövetés használata

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

 1. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

 1. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

 1. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

 1. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

 1. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

 1. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: google.de/policies/privacy/

 

A Google Analytics alkalmazása

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 1. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 1. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 1. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés céljai;

 • érintett személyes adatok kategóriái;

 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (ide értve különösen az

adatfeldolgozókat);

 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

 • az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

 • az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket; 

 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel az Ön részére, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére.


A helyesbítéshez való jog:

Ha az általunk kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését erre vonatkozó nyilatkozat útján.


Törléshez való jog:

Az Adatkezelő késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

 • már nincs szükség a személyes adatokra jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt célból;

 • a személyes adatok kezelése jogellenes;

 • az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

 • amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte; 

 • amennyiben az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

Ön is kérheti a személyes adatainak törlését a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, mivel az adatok megadása az órarendi órákon való részvételnek, a jóga tanfolyamokra, képzésekre, táborokra jelentkezésnek előfeltétele.

A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit. Zárolt adatot nem kezelünk a fenti célokból. Ilyen adatot csak abból a célból kezelünk, ami a törlést kizárta.


Korlátozáshoz való jog:

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • Ön vitatja adatainak pontosságát; ebben az esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését;

 • az adatkezelés jogellenes és Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

 • Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • Ön hozzájárul az adatkezeléshez;

 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése;

 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy

 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc vagy .pdf formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Adatkezelő ezt akadályozná.


Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét:

Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Válaszunkat e-mailben küldjük el, ha Ön ebbe beleegyezik.


Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés jogellenes:

Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait töröljük.

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt a döntéséről.

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntésünkkel, vagy ha az Adatkezelő nem tesz eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.


Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:

Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy „Hatóság”).

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

 • az Adatkezelő vagy az adatfeldolgozók az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

 • az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; 

 • vagy panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti pontok szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelő Magyarország területén rendelkeznek tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál.


Bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

Az adatvédelmi jogszabályok betartását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelésünk nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, vagy ha úgy ítéli meg, hogy ennek közvetlen veszélye fennáll, akkor bejelentést tehet a Hatóságnál a következő elérhetőségeken.

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
E-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 1 391 1400
Fax szám: +36 1 391 1410

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő köteles a honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásukra jutott, bejelenteni a Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.


Bírósági jogérvényesítés:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelő ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.


Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelések rövid összefoglalása:


Az órarendi órán részvételhez kapcsolódó regisztrációnál kezelt személyes adatok köre:

az Érintett neve és e-mail címe.

Az adatkezelés célja:
Az órarendi órák szervezése, lebonyolítása.

Adatkezelés jogalapja:
az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Adatkezelés időtartama:
Amíg a jogviszonyból jogok és kötelezettségek származhatnak. (elévülési idő)

 

A jóga tanfolyamokra, képzésekre, táborokra jelentkezéshez kapcsolódó regisztráció során kezelt személyes adatok köre:

az Érintett neve, lakóhelye, e-mail címe és számlázási címe. 

Adatkezelés célja:
A jelentkezés az Érintetthez köthető legyen.

Adatkezelés jogalapja:
az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Adatkezelés időtartama:
Amíg az Érintett az adatkezelővel a szerződést megköti, a szerződésben megjelölésre kerülő feltételek szerint és időtartamban fogja kezelni. 

Amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor, az Adatkezelő az Érintett által jelentkezése során megadott személyes adatait törlik. Az Adatkezelő törlik az Érintett személyes adatait akkor is, ha az Érintett a jelentkezést visszavonja, illetve az adatainak törlését kéri.


Reklám-hírlevélre történő feliratkozás esetén :

A kezelt személyes adatok köre:
az érintett neve és e-mail címe

Adatkezelés célja:
Az Érintett időszakos tájékoztatása a szakmai programokkal kapcsolatos leghasznosabb információkról

Adatkezelés jogalapja:
az Érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Adatkezelés időtartama:
az Érintett által küldött reklám- hírlevélről való leiratkozásáig. A reklám-hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

 

Érvényes: 2020. január 6 -tól visszavonásig vagy módosításig.